Eureka
Eureka, 48" x 36", oil/c, 2005
  • arrows pointing out